เปลี่ยนภาษา English
vision
ในช่วงเวลา 2 ปี ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะ 1 ปีหลังที่เพิ่งผ่านมานี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมต่างๆ อย่างรวดเร็วจนคาดไม่ถึง ประกอบกับวิกฤติ เศรษฐกิจที่ผ่านเข้ามาทำให้องค์กรต่างๆ ต้องเกิดการปรับตัวกันขนานใหญ่เพื่อให้อยู่รอด และแข่งขันได้ในทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้เล็ง เห็นความเติบโต และการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดของธุรกิจนี้ จึงได้ยึดเป็นช่องทางการค้าหลักของบริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยถือเป็น วิสัยทัศน์ (Vision) และกำหนดเป็น พันธกิจ (Mission) หลักของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

Anti Corruption

P.B.N. International Co., Ltd. will assess risk related to corruption, implement compliance program and provide business conduct guidance to managers and employees to fight against corruption. Download PDF File


บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรไว้ดังนี้
“มุ่งให้บริการนวัตกรรมคุณภาพ และการบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”
บริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจ (Mission) หลักขององค์กรไว้ดังนี้
  • มุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ หรือ นวัตกรรมคุณภาพ ในราคายุติธรรม
  • สรรหา และนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า
  • มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • ให้ความสำคัญกับงานบริการหลังการขาย โดยถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ

  • ดำเนินธุรกิจบนความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
  • มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
  • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ
  • ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม