เปลี่ยนภาษา English
vision
บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด “มุ่งให้บริการนวัตกรรมคุณภาพ และการบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า...”
บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ถือกำเนิดจากการเติบโตทางการตลาดด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของผู้ชำนาญ การในด้านเทคโนโลยี ทำให้สามารถดำเนินโครงการขนาดใหญ่ทำให้บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ทำให้มีความมั่นคงทาง การเงิน มีความพร้อมในการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และที่ทยอยเข้ามาในอนาคต

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีทิศทางที่ชัดเจน และตรงตามความชำนาญของบริษัทฯ จึงได้กำหนดประเภทธุรกิจที่มุ่งหมายเป็นหลัก ไว้อย่างชัดเจน เพื่อจะได้วางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Strategy & Activities) ให้สอด คล้องกัน
ปัจจุบัน บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เปิดให้บริการธุรกิจในข่ายงานต่างๆ ดังนี้
  • Computer Technology : Hardware, Software, Maintenance, Services, etc.
  • Future Education : E-Learning, i-Learning, LMS, CRMS, Multimedia Lab., ect.
  • Network System & Design : Data Center, DR Site, Firewall, Net Securities, etc.
  • Information System : Web & Video Conference, Digital Signet, Wi-Fi, ect.
  • Security System : CCTV, RFID, Smart Card, Body Function Scan, ect.
  • System Integration : Business Intelligent Software, Intelligent Parking System, Mobile Video Patroller, etc.
  • Communication & Information System