เปลี่ยนภาษา English
product
บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
“มุ่งให้บริการนวัตกรรมคุณภาพ และการบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า...”
สินค้า และบริการของบริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ประกอบด้วย
 • ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง
 • ระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning)
 • ระบบข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (Business Intelligent)
 • ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site)
 • Web Conference และ Video Conference บนเครือข่ายความเร็วสูง
 • ระบบประชาสัมพันธ์แบบ Online บนเครือข่าย Internet (Digital Signet)
 • ระบบป้องกัน และเตือนภัยคุกคามบนเครือข่ายสื่อสาร (Internet Securities, IPS, Firewall, Network Intrusion Detection & Prevention System)
 • ระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV, Finger Print, RFID, Smart Card)
 • ระบบสื่อสารการเรียนการสอนทางไกล (E-Learning, i-Learning)
 • ระบบควบคุมลานจอดรถอัจฉริยะ (Intelligent Parking System)
 • ระบบตรวจการณ์ของรถยนต์สายตรวจ (Mobile Video Patroller)
 • ระบบจำลองสถานการณ์การฝีก (Simulation)
 • ระบบบริหารการขนส่ง E-Logistic และ E-Cargo ฯลฯ