เปลี่ยนภาษา English
product
บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
“มุ่งให้บริการนวัตกรรมคุณภาพ และการบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า...”


บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ประกอบธุรกิจในรูปแบบ Product & Service Provider และงานวางระบบ ทางเทคโนโลยี ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการเสนองานคุณภาพให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงต้อง เฟ้นหาผู้ให้การสนับสนุนด้านสินค้า และตัวระบบ ที่มีคุณภาพ และเป็นผู้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักดี บริษัทฯจึงมีพันธมิตรทางการค้า (Business Partners) ที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์และสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดมา

บนความสำเร็จในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางการค้า(Business Partners)ของบริษัทฯ จำนวนมากราย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพันธมิตรในระดับคุณภาพ ทั้งสิ้น จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี กลุ่มพันธมิตรเหล่านี้จำแนกเป็นกลุ่มต่างๆได้ ดังนี้
  • กลุ่ม Suppliers อาทิเช่น IBM, Lenovo, DELL, Samsung, ฯลฯ
  • กลุ่ม Partners อาทิเช่น HP (Hewlett-Packard) เป็นต้น
  • กลุ่ม Consortiums
partner
Partners