บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย 4 โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน