บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย 4 โรงเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ (บ้านสาขันทอม)