บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย 4 โรงเรียน


1. โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

2. โรงเรียนบ้านป่าแงะ

3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ (บ้านสาขันทอม)

4. โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
www.pbn.co.th     E-mail: info@pbn.co.th
Copyright © 2013 PBN International Co.ltd,. All rights reserved.