เปลี่ยนภาษา English
about us
บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด “มุ่งให้บริการนวัตกรรมคุณภาพ และการบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า...”
บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ประกอบธุรกิจร่วม 2 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านงานวางระบบ และงานออกแบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ที่บริการให้กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และธนาคารพาณิชย์ และด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนการบริการที่ดี มีความซื่อตรง บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากอีกหลายๆ สถาบันให้เพิ่มงานด้านการดูแล การจัดหา ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้
  • ธุรกิจขาย และให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในลักษณะ Turn key solution
  • ธุรกิจบริการออกแบบ และพัฒนา Software ที่ใช้ในการบริหารองค์กร
  • ธุรกิจที่ปรึกษา และให้บริการโครงข่ายความเร็วสูงแบบ Fiber และแบบไร้สาย
  • ธุรกิจบริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายภายในประเทศ
  • ธุรกิจบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
  • ธุรกิจการบริหารโครงการรัฐบาลที่ได้รับสัมปทานในระยะยาว
  • ธุรกิจบริการด้านกาจัดรอบรม และสัมมนาทางเทคโนโลยี E-learning และ i-Learning

CSR: Corporate Social Responsibility

We donated computers for school in northern part of Thailand

.
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนบ้านป่าแงะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ (บ้านสาขันทอม)
more